cropped-cropped-isbjc3b6rn-i-nc3b6d-21.jpg

Oroar du dig för klimathotet? Kanske dina vänner, din familj eller dina barn gör det?

I så fall finns det en del fakta som du borde känna till, men antagligen aldrig hört talas om. Jag har samlat dem i en bok som du hittar i menyn uppe till vänster, eller här, och som du kan läsa helt gratis här på webben. (Sammanfattning: Borde man oroa sig för klimathotet? som PDF eller som bildspel med speakerröst).

Jag ska ge några exempel.

Du vet antagligen att polarisarna i Arktis smälter. Det har pågått i flera decennier. Är det något man ska oroa sig för? Grafer som den här ser onekligen alarmerande ut:

NSIDC 1979-2014

Graf 1, Den arktiska havsisens genomsnittliga utbredning i september månad 1979-2015.

Polarisens minsta utbredning (i september) har minskat med 3 miljoner kvadratkilometer mellan 1979 och 2014.

Grafer över den arktiska polarisens utbredning har ofta sin startpunkt just 1979. Det brukar motiveras med att det var då man började använda satelliter för dessa mätningar. Men det stämmer inte – det finns satellitdata ända från 1973, bland annat publicerade i FN:s första rapport om klimathotet 1990, i en graf som visar den genomsnittliga avvikelsen från det normala mellan 1973 och 1990:

IPCC 1990 Observed Climate Variation and Change

Graf 2, Den arktiska havsisens avvikelse från det normala 1973-1990, publicerad av FN:s klimatpanel 1990.

1979 var tydligen ett år med ovanligt mycket havsis i Arktis, och isens utbredning var nära 2 miljoner kvadratkilometer mindre 1974. Det verkar ju gå lite upp och ner. Kan det möjligen handla om en naturlig klimatcykel snarare än en hotande katastrof orsakad av människan?

Man kan kanske inte jämföra  svackan 1973-1979 med vad som hänt efter 1990? 1974 kan ju ha varit ett undantag, ett exempel på väder, inte klimat…

Men det finns data för den arktiska isens utbredning ända sedan 1920 (årligt genomsnitt):

Arctic-Sea-Ice-1920-1975

Graf 3, Den arktiska havsisens utbredning 1920-1975, publicerad 1980 av det amerikanska Energidepartementet.

Dramatiskt minskande – och växande – isar i Arktis är uppenbarligen inget nytt. Polarisens utbredning mellan 1925 och 1955, långt innan koldioxidutsläppen börjat ta fart på allvar efter 1945,  var fullt jämförbar med vad vi sett efter 1979 – särskilt om man tar hänsyn till att den här grafen visar det årliga genomsnittet, inte enbart isens minsta utbredning i september, som naturligtvis var ännu mindre.

Det som hänt med den arktiska havsisen sedan 1979 verkar alltså vara en del av en klimatcykel. Isen smälter och fryser till med jämna mellanrum när det blir varmare eller kallare, helt utan människans hjälp. Och varje gång det blivit varmare och isarna minskat har det larmats om att världen ska gå under. Och människor har oroat sig. Precis som när det blivit kallare igen, och isarna växer. På 1960- och 70-talen var klimatforskarna eniga om att vi stod inför en ny istid.

Notera att båda graferna över den arktiska isens utbredning ovan (graf 1 och 3) har en förledande  egenskap, som gör att de ser mer dramatiska ut: skalan på y-axeln börjar inte på noll. Hur ser havsisens utveckling i Arktis ut om man korrigerar för detta? Inte lika alarmerande (isens min- och max-utbredning 1979-2017):

Arktisk havsis från noll

Faktum är att istäckets utbredning i Arktis varit nästan oförändrad sedan över 10 år – med en svagt ökande trend (kapitel 16) – konstigt nog rapporteras det inte i media:

Sea Ice Extent 2006-2017

Vintern 2016-17 ackumulerades mycket mer is än normalt på de grönländska glaciärerna, och 2017-18 har börjat på samma sätt (Danmarks Meteorologiske Institut, DMI):

Grönland 2016-18

Det tas ofta som ett bevis på att det inte kan pågå någon global uppvärmning: glaciärerna växer ju! Men det är en misstolkning av grafen.

Grafen visar bara att det snöar mycket – mer än normalt – inte att glaciärernas totala volym ökar. Det är balansen mellan snöfall och avsmältning som avgör volymen, och glaciärer kan förlora massa även om det faller mer snö, om det smälter mer än det snöar. Det är dock inte samma sak som att det pågår en katastrof. Om klimatet är cykliskt är det inget konstigt med att glaciärer minskar periodvis.

Att det snöar mer beror inte heller nödvändigtvis på att det blivit kallare, utan är tvärtom är en förväntad effekt av ett varmare klimat. När det blir varmare ökar ju avdunstningen från haven, vilket leder till mer nederbörd, självklart i form av snö i områden där temperaturen ligger under noll. Inte heller detta behöver vara ett tecken på katastrof, och i själva verket har även snöns utbredning ökat på norra halvklotet:

Winter Northern Hemisphere Snow Extent

Det kan knappast bero på något annat än att det blivit kallare i ett större område – det är i alla fall svårt att förklara med att det blivit varmare.

På Grönland har det i alla fall blivit kallare de senaste 10 åren:

Greenland cooling since 2005

(Värmetoppen 2010 berodde på El Nino – och om grafen fortsatt ett år till skulle den visa samma sak 2016.)

Man kan invända att medeltemperaturen inte säger allt, och att vi måste ta hänsyn till hur temperaturerna över årets månader förändrats. 2018 låg exempelvis temperaturerna under vinterns första månader till stor del långt över det normala:

2018

Det ser dramatiskt ut, även om det inte blivit ”varmare” än -9°C. Men är det något ovanligt, som bara börjat ske på senare år? Nej, så här inleddes året 1976:

1976

Men det avgörande är väl ändå sommartemperaturerna. Det är ju då isen smälter. Jo, visst, men 2015 låg sommartemperaturerna mest under det normala (gröna linjen):

2015

Och 1962 var sommaren varmare än normalt:

1962

Här är en animation som visar temperaturerna över året i Arktis mellan 1958 och 2013.  Global uppvärmning?

dmi_80ntemp_animation_1961-2013

Mätningar av lufttemperaturen med hjälp av satelliter och värderballonger visar att det inte blivit varmare globalt sett heller sedan början av 2000-talet:

Modeller vs observationer ny 2

FN:s klimatmodeller (röda linjen), som får så stort utrymme i media, stämmer allt sämre med verkligheten, åtminstone om man litar till väderballonger och satelliter.

Isarnas cykliska tillväxt och avsmältning i Arktis under 1900-talet stämmer däremot väldigt väl med äldre officiella data för temperaturen på norra halvklotet. Här är en graf över medeltemperaturen på norra halvklotet från amerikanska National Academy of Sciences 1975:

National Academy of Science 1975

Temperaturen går upp och ner – när det blir varmare smälter isarna och när det blir kallare fryser de igen. I början av seklet blev det varmare, och det larmades om dramatiskt minskande glaciärer och havsisar, men från slutet av 1930-talet blev det kallare igen, och på 1970-talet larmades det om dramatiskt växande glaciärer och havsisar som ansågs förebåda en ny istid.

Tidskriften Newsweek sammanfattade forskningsläget 1975:

Science 1975

Bilden av ett cykliskt klimat stämmer också med data för de grönländska glaciärerna:

Grönland 1900-talet diagram

Avsmältningen från 1979 till början av 2000-talet verkar helt enkelt vara en del av en naturlig klimatcykel.

Statistik över värmerekord bekräftar också värmeperioden mellan 1920 och 1960, och att det var betydligt varmare på 1930- och 40-talen än idag. Trenden från 1940 är starkt avsvalnande, inte uppvärmande.

Värmerekord

Värmeperioden mellan 1920 och 1940 återfinns också i de officiella data som brittiska MetOffice publicerade 2009 (Hadley Climate Research Unit vid University of East Anglia, förkortat HadCRUT eller bara CRU):

Hadley, som alla såg det för 10 år sedan

Här ser vi också att perioderna av uppvärmning är närmast identiska, och att den totala temperaturökningen i världen sedan mitten av 1800-talet varit c:a 0,7 grader C fram till 2009.

Jämför man med ökningen av koldioxidhalten i atmosfären är det svårt att se något samband, utom under de 20 åren mellan 1980 och 2000:

CO2

Men visst, de senaste 150 åren har det blivit varmare, och det sammanfaller givetvis med den industriella revolutionen, då människans utsläpp av växthusgaser började öka, även om det är först efter 1945 som ökningen accelererar på allvar.

Med tanke på att världen var djupfryst i 500 år under den ”Lilla istiden” 1400 – 1900 är dock de stigande temperaturerna de senaste 150 åren varken oroande eller förvånande:

Bildresultat för little ice-age

(Grafen hämtad från FN:s klimatpanel 1995 – även om FN betonade att data före 1400-talet var osäkra, så kan man numera betrakta den ”Medeltida värmeperioden” som ett säkerställt faktum).

I själva verket har uppvärmningen pågått i över 350 år, och startade långt innan industrialiseringen. Det finns också naturliga förklaringar till dessa klimatsvängningar, som inte har något med växthusgaser att göra.

Kurvan från MetOffice ovan stämmer illa med koldioxidhalten, men slående väl med naturliga variationer i solens aktivitet, här representerade av två olika långa cykler (temperatur i rött):

230- och 65-årscykler

Även de stora havsströmmarna, Pacific Decadal Oscillation (PDO) i Stilla Havet, och Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) i Atlanten stämmer med kurvorna för isutbredning och temperatur vi sett ovan:

Solen, PDO och AMO

På senare år har fysiker som Svensmark och Shavir också kunnat konstatera att det finns ett samband mellan kosmisk strålning och temperatur på jorden. Det kan låta långsökt, men beror på att kosmisk strålning har betydelse för bildningen av låga vita moln som reflekterar solstrålningen och kyler jorden. Den grundläggande principen, att kosmisk strålning bidrar till molnbildning genom att ge upphov till de små partiklar, aerosoler, som luftens fukt kan kondensera på, har bekräftats av Cloud-projektet vid CERN. Den kosmiska strålningen verkar i sin tur regleras av solaktiviteten, eftersom solens magnetfält skyddar jorden från kosmisk strålning. När solen är aktiv blir det alltså färre låga vita moln, och jorden blir varmare – och tvärtom:

strc3a5lning-moln-och-temperatur

Notera särskilt hur molnigheten korrelerar med temperatur i grafen överst till vänster (skalan för molnighet är givetvis inverterad – färre moln ger högre temperaturer och mer moln lägre).

Men idag presenterar NASA-GISS (Goddard Institute of Space Studies, ej att förväxla med det NASA som skickade människor till månen) en helt annan kurva för temperaturerna de senaste 150 åren, som inte stämmer med vare sig hur den arktiska isutbredningen, de grönländska glaciärerna, solaktiviteten, havsströmmarna, molnen eller den kosmiska strålningen förändrats under 1900-talet:

NASA GISS Efter 10 år av administrativa justeringarDäremot korrelerar den väl med ökningen av koldioxid i atmosfären:CO2Det verkar faktiskt som om temperaturkurvan ändrats för att passa bättre med hypotesen att det pågår en global uppvärmning orsakad av stigande koldioxidhalt.

1981 gav nämligen även NASA en bild som stämmer med de kurvor av cyklisk klimatförändring vi sett från tidskriften Science 1975, amerikanska energidepartementet 1980, FN:s klimatpanel 1990 och brittiska MetOffice 2009. Men 2016 har man ”justerat” ned temperaturerna före 1960 med -0,2 grader C.

NASA 1981-2016Perioden av avkylning från 1940, som det rådde konsensus bland forskarna om på 1970-talet och orsakade larm om en ny istid, har förvandlats till en temperaturplatå. Men i så fall borde ju inte den arktiska isen ha smält och frusit till cykliskt som i de grafer vi sett, utan snarare ha smält av kontinuerligt. Hur får NASA-GISS ihop det? Jo, man ”justerar” även  den arktiska isens utbredning på motsvarande sätt (ända från 1870):

HistSummerArcticSeaIceExtent

Jag återkommer strax till hur kurvorna från NASA-GISS successivt ”justerats” för att stämma med hypotesen om att koldioxidhalten i atmosfären är på väg att orsaka en global värmekatastrof. Det kan verka betryggande att dessa data från NASA-GISS stämmer med data från NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), men det beror bara på att det är från NOAA som NASA-GISS hämtar sina data. Det är samma data som sedan 1995 har legat till grund för FN:s klimatpanel, och för varningarna för klimathotet.

Totalt sett är det visserligen sant att det blivit varmare på jorden de senaste 150 åren. Det är dock inte uppenbart att det har med koldioxidhalten i atmosfären att göra.  Varmare och kallare perioder har avlöst varandra helt naturligt de senaste 2 000 åren, medan halten av koldioxid konstant varit låg (under 300 miljondelar):

2000 år, cyklisktTemperaturen går upp och ner, och efter den ”Lilla Istiden” är det inte förvånande alls att vi har haft 150 år av uppvärmande trend. Men om man vill ge intryck av katastrofal uppvärmning är det givetvis tacksamt att börja kurvan någon gång mellan 1700 och 1900, då det var extremt kallt, och motivera det med att det var då man började använda termometrar. Då kan man också presentera dagens temperaturer som ”de högsta som någonsin uppmätts”. Men det betyder inte att vi inte vet något om temperaturerna innan dess. Det finns många metoder som använder ”naturliga termometrar”.

I ett ännu längre perspektiv – säg 65 miljoner år – lever vi inte alls i en extremt varm tid, utan extremt kall (källa NASA-GISS):

5000 years of temperature change ny 2

Det är under denna period av sjunkande temperatur som den permanenta isen började frysa till, först i Antarktis för 37 miljoner år sedan, och sedan ganska ”nyligen” i Arktis för 7 miljoner år sedan. Under de senaste två miljoner åren har temperaturen oftast legat långt under gränsen för istid, med korta avbrott för mildare klimat, som nu.

Vad kan ligga bakom dessa temperaturförändringar?

Koldioxidhalten i atmosfären har faktiskt sjunkit stadigt under dessa 65 miljoner år då det blivit kallare, så det är inte orimligt att det finns ett samband. Och Al Gore slog ju igenom med sin bild av hur koldioxidhalten och temperaturen samvarierat de senaste 400 000 åren, enligt iskärnor från Vostok-glaciären på Antarktis. Fyra djupa istider, var och en ungefär 100 000 år långa, har vi haft under denna tid:

400 000 år

Koldioxidhalten och temperaturen följs åt så nära att de måste ha ett samband. Men vad är orsak och vad är verkan? Är det verkligen koldioxiden som styr temperaturen?

En närmare analys av grafen som Al Gore använde för att övertyga världen om klimathotet från koldioxid visar faktiskt att förändringarna av temperaturen alltid kommer flera hundra år före förändringarna av koldioxidhalten:

Temp och koldioxid 800 år

Det är uppenbart att det i huvudsak är temperaturförändringar som orsakar förändringar av koldioxidhalten, inte tvärtom.

Vad kan då tänkas ha orsakat dessa förändringar i temperatur? Det finns en annan klimatfaktor som också samvarierar med både koldioxidhalten och temperaturen, nämligen de förändringar av jordens bana runt solen som kallas Milankovich-cykler:

Solens excentricitet

En av dessa cykler har att göra med jordbanans form runt solen. Ibland är jordbanan rundare, och då blir det varmare på jorden. Men när banan blir mer elliptisk, blir det kallare, eftersom jorden är allt längre från solen allt större del av omloppstiden.

När det blir kallt absorberar haven mer koldioxid från atmosfären, som de släpper ifrån sig när det blir varmare igen. Kallt vatten kan nämligen absorbera mer koldioxid än varmt vatten. Det är som med läskedrycker – kolsyra är koldioxid löst i vatten.

Det bevisar visserligen inte att denna frigjorda koldioxid inte i sin tur kan påverka temperaturen, som en av flera faktorer, och inte heller att det inte är koldioxiden som är den viktigaste drivkraften bakom klimatförändringar idag. De båda graferna ovan är inte nödvändigtvis det dråpslag mot hypotesen om växthusgasdriven global uppvärmning som många tror. Men samvariationen är inte heller något bevis för denna hypotes, och man kan fråga sig hur kraftfull Al Gore’s film hade varit om han berättat hela sanningen.

Under ungefär 10 000 år har mänskligheten frodats i en jämförelsevis lång ”mellanistid”, en period av mildare klimat efter den senaste stora istiden (till vänster i grafen ovan, tidsskalan går från höger till vänster).

Men sedan 3 000 år har det blivit kallare igen (nedan, även här går tidsskalan från höger till vänster): 

11 000 år

Det var varmare både under bronsåldern, romartiden och vikingatiden (den medeltida värmeperioden), och under hela perioden på 10 000 år växlar värmetoppar med rejäla köldknäppar. Åtminstone om man ska tro borrkärnorna från den grönländska inlandsisen. Den gröna linjen visar koldioxidhalten in atmosfären, som bara korrelerar med temperaturen de senaste 150 åren.

Efter den medeltida värmeperioden blev det riktigt kallt igen under fem hundra år. ”Den Lilla Istiden” tinade upp först under 1800-talet, samtidigt som den industriella revolutionen tog fart. Det ”förindustriella” klimatet är verkligen inte något vi borde längta tillbaka till som om det vore ett paradis i ”naturlig balans” – det var en tid med kalla somrar, missväxt, svält och sjukdom.

Det är också under den industriella revolutionen som temperatur börjar mätas med termometrar, och mätserierna från mitten av 1800-talet till idag visar alltså den ”globala uppvärmningen” efter ett halvt årtusende av ”global nedfrysning”. Det är med andra ord inte så förvånande att vi gång på gång har ”den varmaste månaden sedan man började mäta” – dvs sedan den Lilla istiden.

Det finns många frågetecken kring hur mycket temperaturen stigit sedan den Lilla Istiden. Olika mätmetoder ger olika resultat. Men denna uppvärmning startade hur som helst långt innan halten av växthusgaser i atmosfären börjat stiga nämnvärt. Däremot bidrog säkert det varmare klimatet till den industriella revolutionen, och därmed till den ökande förbränningen av fossila bränslen.

Från 1950 är det ingen tvekan om att halten av växthusgaser, främst koldioxid, har ökat tillräckligt för att teoretiskt kunna påverka klimatet. Koldioxid är trots allt en växthusgas som bidrar till att värma jorden, och det sägs att uppvärmningen är kraftigare och snabbare nu än någonsin och därför inte kan förklaras av naturliga orsaker.

Men det beror på vilka temperaturkurvor man litar på: data från markbaserade stationer (NASA) eller från satelliter.

De skiljer sig nämligen åt rejält de senaste 20 åren:

NASA vs Satellites

Temperaturdata från satelliter är inte bara de säkraste och bästa vi har, de överensstämmer dessutom väl med data från radiosonder (väderballonger och drop-sonder). Däremot stämmer kurvan från NASA-GISS (eg. NOAA) perfekt med de datorbaserade prognoserna från FN:s klimatpanel efter 1995:

Modeller vs observationer ny 2

Enligt satellitdata från UAH (University of Alabama Huntsville) har den globala medeltemperaturen inte stigit sedan 2002 (bortsett från de värmetoppar som orsakats av väderfenomenet El Nino 2010 och 2016 – även toppen 1998 är El Nino):

UAH 1979-2017

Två andra grupper som presenterar satellitdata är RSS (Remote Sensing System) och NESDIS Star (NOAA):

UAH, RSS och NESDIS

Men konstigt nog använder varken NOAA, NASA eller FN data från satelliter och väderballonger i sina officiella temperaturkurvor, utan bara från markbaserade väderstationer. Och det är bara denna dataserie som visar en alarmerande uppvärmning:

NASA GISS Efter 10 år av administrativa justeringar

För 20 år sedan var den officiella bilden helt annorlunda. 1995 beskrev FN:s klimatpanel temperaturerna sedan 1958, baserat på både markstationer, väderballonger och satelliter (från 1979):

FN temp 1958-1995

Här ser vi en mild cyklisk variation utan någon dramatisk trend under samma period som NASA-GISS idag hävdar att temperaturerna stigit kraftigt och entydigt.

Vad har hänt?

Data från markstationerna har helt enkelt ändrats. Det finns många problem med dessa data, och därför genomgår de komplicerade ”administrativa justeringar” innan de publiceras. Och under de senaste decennierna har NOAA ”justerat” data för hela 1900-talet i efterhand. Notera hur skillnaden mellan den röda och blå linjen i temperaturkurvorna nedan successivt utplånats:

GISS 1980, 1987 och 2007

Skillnaden mellan vad NOAA rapporterade 1981 och 2016:

NASA 1981-2016

De tidigare officiella temperaturerna före 1960 har helt enkelt sänkts dramatiskt.

Hittills har den här ”justerade” bilden stämt illa med data från väderballonger och satelliter, men nu ändrar man även dessa – med hänvisning till markstationerna.

Det finns visserligen helt legitima skäl att justera mätningarna från väderstationerna – det är en svaghet med dessa data att de är svårtolkade – men det är ganska uppseendeväckande att man gjort så stora ändringar för hela 1900-talet och att de alla går i samma riktning.

En förklaring man ger är att man justerat för att stationer som läst av termometrarna på morgonen visar högre temperaturer än de som läst av på eftermiddagen. Men det håller inte för en närmare granskning. Den högre temperaturen beror helt enkelt på att dessa stationer ligger längre söderut (USHCN, US Historical Climate Network, ingår i NOAA):

Latitud ny

I varmare klimatzoner är det tydligen vanligare att man läser av mätinstrumenten på morgonen, medan man i kallare klimatzoner hellre gör det på eftermiddagen. Och att temperaturen är högre i varmare klimatzoner är naturligtvis inget som bör ”justeras”.

Det är lika svårt att tro att världens ledande klimatinstitution bara ”missat” detta, som att tro att de medvetet manipulerat data för att bekräfta klimathotet.

Antalet justeringar har dock ökat kraftigt de senaste decennierna:

Adjustments increasing

… och de går alla i samma riktning – man gör det kallare förr, och varmare på senare tid:

Justeringar 1900-talet - ny

Före 2000 har man justerat de uppmätta temperaturerna nedåt, och efter 2000 har man justerat dem uppåt. På så vis har bilden av 1900-talets temperaturutveckling förändrats från regelbundna svängningar upp och ner som mer eller mindre jämnar ut sig över tid eller följer en mild värmetrend, till en brant och dramatisk stegring, som stämmer bra med FN:s klimatmodeller, men inte alls med data från satelliter och väderballonger (i alla fall inte innan man började ”justera” även dessa data). Det är denna justerade dataserie som sedan används av NASA och forskare över hela världen, och som ligger till grund för teorier och slutsatser om klimatet.

Ett annat viktigt faktum som de flesta inte känner till, trots att det är grundläggande fysik, är att växthuseffekten från den stigande koldioxidhalten i atmosfären inte i sig kan förklara ens en bråkdel av den värmeökning som NOAA rapporterar. Växthuseffekten från varje nytt tillskott av koldioxid – liksom av metan – avtar nämligen logaritmisk med ökande halter.

Det fungerar ungefär som när man målar en vägg – de första strykningarna har stor effekt, sen gör det allt mindre skillnad, hur mycket man än målar. För koldioxid gäller att en temperaturökning med 1 grad C alltid kräver en fördubbling av halten.

Diagrammet nedan visar hur den direkta växthuseffekten av varje extra dos av 20 miljondelar koldioxid avtar mycket snabbt:

Logaritmiskt ny

Diagrammet är från 2008. Koldioxidhalten i atmosfären har idag passerat 400 ppm (miljondelar), men denna ökning har i sig själv inte haft någon mätbar effekt på temperaturen. Enligt grundläggande fysik skulle det krävas en fördubbling till 800 ppm för att koldioxiden på egen hand skulle orsaka en uppvärmning med 1 grad C. Och även nästa ökning med 1 grad C skulle kräva en fördubbling, nu till 1600 ppm osv.

Hypotesen om klimathotet förutsätter därför antagandet att denna direkta växthuseffekt från koldioxid sätter igång en ond cirkel, där andra, betydligt kraftfullare faktorer – främst vattenånga – förstärker (tredubblar) växthuseffekten från koldioxiden. Det finns dock inga tecken på att det verkligen sker, annat än i de datorbaserade klimatmodellernas värld. Och i NOAA:s ”justerade” temperaturkurvor.

Atmosfären har inte blivit fuktigare:

Luftfuktighet

Och om det pågick en accelererande växthuseffekt skulle jorden reflektera ut allt mindre av solens strålning till rymden:

https://www.c2es.org/site/assets/uploads/2017/08/greenhouse-effect.png

Men 30 års satellitmätningar visar tvärtom att utstrålningen har ökat i takt med att den globala medeltemperaturen stigit:

ERBE-Ceres

De röda pilarna visar resultaten/förutsägelserna från 11 av FN:s klimatmodeller, medan den gröna pilen i mitten visar vad som faktiskt uppmätts med satelliter.

Det är tydligt att det inte bara finns ”onda cirklar” (positiv feedback) som förstärker uppvärmningen, utan också ”goda cirklar” (negativ feedback) och kanske även andra faktorer som balanserar och motverkar uppvärmningen.

De många olika konsekvenser av en snabbt accelererande global uppvärmning som man varnar för, och ofta påstår redan kan observeras, lyser helt enkelt med sin frånvaro. I flera kapitel redovisar jag fakta för stormar, nederbörd, havshöjning och försurning, som inte alls tyder på att något katastrofalt är på väg att hända. (Kapitel 14-27).

Nedan några exempel på hur vattenståndet utvecklats sedan mätningarna startade – i New York (Battery park på Manhattan) där marken sjunker och Juneau i Alaska där marken fortfarande höjs efter den senaste istiden, i Los Angeles samt på Kiribati, en av de söderhavsatoller som sägs vara på väg att översvämmas eller erodera bort, men som i likhet med de flesta andra liknande öriken vuxit de senaste 30 åren (kapitel 21 – graferna är hämtade från NOAA, Sea level Trends, Tides and Currents):

Manhattan havsnivå

Juneau, Alaska

Los Angeles

Kiribati

Notera att förändringarna är stabila och kontinuerliga sedan lång tid tillbaka, och inte visar några tecken på en accelererande växthuseffekt.

I Kalifornien har flera Counties nyligen stämt oljeindustrin för havshöjningen, som man menar hotar att orsaka stora skador. Men vattenståndet har höjts konstant med knappt 1 mm per år (Los Angeles) sedan mätningarna började på 1920-talet, och bilderna nedan visar att havsnivåhöjningen knappt är märkbar ens sedan 1879. Längst ner är identiska delar av de två bilderna dubbelexponerade):

La Hoja

Om där finns en skillnad, så är den knappast katastrofal. Det enda slående är egentligen bara att det är mycket grönare 2017 än 1879.

En stor del av den genomsnittliga höjningen av vattenståndet beror på att det blivit varmare sedan den Lilla Istiden, vilket gjort att vattnet expanderat. Denna måttliga höjning av havsytan har alltså pågått i över hundra år beroende på helt naturliga orsaker, och någon acceleration av havshöjningen kan man inte se i någon av dataserierna från NOAAs mätstationer världen över, trots att utsläppen av växthusgaser ökar hela tiden.

Tvärtemot vad många tror har inte stormarna blivit vare sig fler eller värre:

Antal stormar

Stormarnas energiinnehåll

De kraftiga stormarna i USA hösten 2017 kom efter 12 års ”stormtorka”, och berodde på att AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation) är i sin varma fas. Och skogsbränderna var mycket värre under de extremt varma 30-4o-talen:

Skogsbränder

Vill man ge intryck av klimatkatastrof kan man istället väja att bara visa data från exempelvis 1958. Det är precis vad den av president Obama tillsatta National Climate Assessment gjorde i sin rapport 2014, när man ville få oss att tro att den extrema nederbörden ökat på ett oroande sätt i USA. Men Tony Heller ger oss hela bilden:

NCA cherry-picking

Även globalt har det blivit mindre torka (sedan 1982):

Torka

Det finns alltså inga tecken på att de stigande halterna av koldioxid i atmosfären har några negativa effekter på klimatet. Däremot finns det tydliga bevis för att mer koldioxid har positiva effekter, främst för växtligheten (både i havet och på land) – jorden har blivit grönare de senaste 35 åren (kapitel 29):

CO2 fertilization

Koldioxid är nödvändigt för fotosyntesen, och i förindustriell tid var halten nära gränsen för vad växter klarar.

Det marina djurlivet verkar också påverkas positivt av både ökad värme och koldioxidhalt, bland annat cococoliterna, de kalcifierande plankton som tillhör basen i havens näringskedja, liksom krabbor och humrar (kapitel 24):

Havskräftor

Allt liv på jorden är kolbaserat, och även i våra kroppar kommer kolet från koldioxiden i atmosfären. Genom förbränning av fossila bränslen har vi människor återfört en del av denna livsviktiga gas som under hundratals miljoner år tagits upp av växter och djur och lagrats som kol, olja och gas i sediment.

Med de fossila bränslenas hjälp har vi dessutom skapat ett aldrig tidigare skådat välstånd som allt fler människor på jorden får del av och – inte minst – gör våra samhällen tryggare även mot klimatförändringar, oavsett vad de orsakas av. Antalet klimatrelaterade dödsfall har minskat med 98% sedan 1900-talets början tack vare bland annat betong, effektiva transportsystem, stora maskiner, centralvärme och luftkonditionering – allt beroende av billig, lättillgänglig och pålitlig energi, oftast i form av fossila bränslen.

”Men”, hör jag ofta, ”är det inte bäst att ta det säkra före det osäkra, för säkerhets skull”? Det kan låta klokt, och är det också i en del fall. Men det är också ett känslotrick som försäkringsbolag kan använda för att utnyttja vår oro och rädsla när de vill sälja på oss försäkringar vi egentligen inte behöver. Och varför ska vi i så fall inte även försäkra oss mot att det kommer en ny Liten Istid – med decennier av frostiga somrar, missväxt och svält? Granska gärna försäkringsvillkoren först också, så att inte premien ruinerar dig, samtidigt som försäkringsbeloppet bara är en bråkdel av värdet (vilket faktiskt är den verkliga innebörden av det hyllade ”Parisavtalet”).

Att klimatet inte styrs av oss människor betyder inte att det inte kan bli farligt. Men vi kan använda våra resurser klokare, istället för att slösa miljarder på verkningslösa ”åtgärder”. Dessa resurser kan vi använda bättre, inte bara till att bygga klimatsäkrare samhällen, utan också till att lösa alla de problem vi vet säkert finns med exempelvis miljöförstöring, fattigdom, vattenbrist och sjukdomar.

I den här boken presenterar jag dessa och många fler fakta om klimatet som du antagligen aldrig har hört talas om, men som du borde känna till innan du förgås av klimatångest och tar ifrån barnen deras framtidstro. Bland annat mår isbjörnarna bättre idag än på minst 50 år (kapitel 18).

Påståendet att 97% av världens klimatforskare är överens är för övrigt grundlöst. Om du överväger att avstå från att läsa boken, eftersom du tänker att jag representerar en liten minoritet av tokstollar eller desinformatörer, och känner dig trygg med att lita till ”den samlade klimatforskningen”, vill jag utmana dig att åtminstone läsa kapitel 1 och 6. De kräver ingen klimatvetenskaplig expertis för att förstå, och borde få varje tänkande människa att börja fundera allvarligt på vad klimathotet egentligen handlar om.

Detta är den andra, utvidgade utgåvan av boken Vad du inte visste om KLIMATHOTET – en kritisk granskning av 33 påståenden om klimatet. Boken hittar du i menyn, där du också kan välja att läsa enstaka kapitel, eller om du klickar här.

Här är en sammanfattning: Borde man oroa sig för klimathotet? som du kan ladda ner som utskriftsvänlig PDF eller som bildspel med speakerröst. Börja gärna med videon härunder, som ger en utmärkt introduktion till några avgörande bevis i klimatfrågan som man inte behöver vara klimatforskare för att förstå. Det är bara enkel vetenskaplig logik: en hypotes leder till förutsägelser som antingen bekräftas eller motbevisas av observationer. Pågår det verkligen en accelererande växthuseffekt?

Staffan Mörner

Född 1958. Lärare i Filosofi och Svenska. Uppvuxen i skuggan av olika miljöhot, och hela livet engagerad för att rädda planeten från människans miljöförstöring. Intresserad av naturvetenskap, idéhistoria och teknik, men lika mycket av samhällsfrågor och politik.

Jag har skrivit denna bok helt ideellt för att försvara vetenskapens integritet, och för att jag så långt möjligt vill veta och dela med mig av vad som är sant och inte.
Jag är varken religiös eller medlem i något politiskt parti, och jag har aldrig tagit emot en krona från någon intressegrupp.

Jag har tre vuxna barn och en nioåring som bor med mig i en tvåa utanför Stockholm. Jag har årskort på SL, kör el-vespa i närområdet och reser oftast med tåg. Ingen stor villa, ingen pool, ingen bil. Nästan ett klimat-helgon, om det inte vore för att jag älskar rött kött. 🙂

Scoobidoo

Min el-vespa ”Scoobi-Doo”. Går lagligt i 55 km/h när batteriet är fulladdat, och tar mig 6 mil på plan mark. Få rörliga delar (styret, 2 hjul och bromssystem ), tankas i väggurtaget. Järn/Lithium-batteri. Lätt underhåll och billig drift. Och kul att köra.