Blir haven varmare? Ja, i genomsnitt har världshaven blivit varmare de senaste 150 åren, precis som troposfären (lufthavet närmast jordytan). Det råder det ingen diskussion om.

Frågan är varför haven blivit varmare, och specifikt vilken roll koldioxidhalten i atmosfären spelat.

Kan växthuseffekten värma haven?

Nej, i varje fall inte direkt.

Haven absorberar hela 90% av den energi som ackumuleras på jorden, medan atmosfären bara absorberar 1%. Det är ett grundläggande faktum, som följaktligen även FN:s klimatpanel konstaterar.

Det betyder att haven spelar den ojämförligt största rollen både för väder och klimat. Värmen lagras och avges cykliskt, främst säsongsvis, men även exempelvis i det fenomen som kallas El Nino, som med 5-10 års mellanrum ger kraftiga men temporära väderförändringar med värme och häftiga stormar över hela jordklotet.

Havens temperatur har den helt avgörande betydelsen för luftens temperatur och därmed för klimatet. Men vad är orsaken till att haven blivit varmare?

Haven värms uteslutande av det inkommande, synliga solljuset. Den infraröda strålning som koldioxid och andra växthusgaser absorberar och sedan avger i alla riktningar har alldeles för lite energi för att värma haven. På sin höjd kan sådan strålning värma det yttersta, mikroskopiska vattenkiktet i haven, vilket leder till avdunstning och avkylning. (Läs mer).

Klimathotets försvarare menar dock att denna avkylning förhindrar värmen som lagras i de djupare vattenskikten att avges till atmosfären, vilket medför att haven blir varmare. Det kalla ytskiktet skulle alltså ha samma sorts effekt på haven som växthusgaserna har på atmosfären, och fungera som en filt som gör att alltmer solenergi ackumuleras i haven.

Avdunstning, som kyler haven, skulle alltså samtidigt bidra till att värma haven…

Jag kan inte bedöma om det här är en rimlig fysikalisk princip, eller en hitte-på-hypotes för att koppla växthusgaserna till uppvärmningen av haven. Låt oss oss betrakta det som en hypotes, och ta reda på om det finns data som stödjer den.

Finns det något tydligt samband mellan havets temperatur och halten av växthusgaser i atmosfären? Har uppvärmningen av haven accelererat i takt med att utsläppen av växthusgaser tagit fart?

2004 startades det världsomspännande ARGO-systemet, som består av mätutrustning placerad på nära 4000 sjunkbojar världen över som mäter temperaturen i haven ned till 2000 meters djup.

ARGO-bojar

Resultaten:

Havstemperaturer enligt ARGO

Haven värms alltså inte lika mycket överallt. I den tropiska zonen blev havet varmare under fyra år från 2012 till 2016, då kurvan vänder nedåt igen. De nordliga haven har blivit kallare de senaste åtta åren, och de sydliga haven har varken blivit varmare eller kallare sedan 2004. Det är raka motsatsen till vad hypotesen om global uppvärmning på grund av accelererande växthuseffekt förutsäger – att det framför allt i polartrakterna som temperaturen skulle stiga.

Hur ser det ut över en lägre tidsperiod? Här är fyra datakällor:

Äldre temperaturdata

Här ser vi en mild uppvärmning i cykliska faser. Den totala uppvärmningen sedan slutet av 1800-talet är bara ungefär 0,5 grader C, motsvarande en trend på 0,36 grader C per århundrade. Man kan se en period av uppvärmning mellan 1910 och 1945, som faktiskt ser brantare ut än den mellan 1975 och 2005, då kurvorna dessutom vänder nedåt, eller i varje fall planar ut. Här syns ingen acceleration av uppvärmningen, och haven värms i stort sett lika mycket före 1945 som efter.

I nedanstående kurva är det cykliska mönstret i havstemperaturen ännu tydligare, och man ser avkylningen mellan 1945 och 1975 som vi sett så många bevis för, och som saknas i kurvorna ovan.

Gouretski et alEnligt Gouretski et al 2012 inträffade den allra största delen av temperaturhöjningen i haven på djup ner till 20 meter under 1900-talet före 1945, hela 1,3 grader C på 45 år, och bara 0,3 grader C dunder de följande 65 åren fram till 2010 – inklusive 30 år av sjunkande temperaturer (-0,3 grader C).

Räknat på de 35 åren mellan 1975, då temperaturen slutar sjunka, till 2010, är det en ökning med 0,5 grader C, men inte alls lika brant som före 1945, dvs uppvärmningen accelererar inte, utan decelererar.

Det vi ser är alltså en mild uppvärmning, som beror på att solen blev aktivare under 1900-talet.

Men havsytan har väl ändå stigit i en accelererande takt under 1900-talet? Jo, och det beror inte bara på att landisar smälter, utan också på att varmare vatten expanderar. Om havsytan stiger i en allt snabbare takt är det ett viktigt bevis för att det pågår global uppvärmning på grund av en accelererande växthuseffekt. Om det inte stämmer är det ytterligare en stark indikation på att haven inte värmts på grund av växthuseffekten.