Det sägs att 97% av världens klimatforskare är överens om att det pågår en allvarlig klimatförändring som hotar livet på jorden. Och att det är människan som orsakat detta klimathot genom att släppa ut koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären.

Den prestigefyllda rymdorganisationen NASA skriver på sin hemsida att det finns ett flertal vetenskapliga studier som visar att minst 97% av klimatforskarna är överens om att den globala uppvärmningen med stor sannolikhet beror på människan.

Problemet är bara att det inte alls är vad dessa studier visar.

97%

För de flesta människor som inte studerat klimatvetenskap har det avgörande betydelse om 97% av alla forskare är överens om något. Och i klimatfrågan är det vad medierna rapporterar, och som till och med USA’s förre president Obama har sagt:

ObamaVi tar för givet att det är sant eftersom det står i tidningarna, och upprepas av massmedia, politiker och forskare hela tiden.

Påståendet härrör från ett antal studier som finns lätt tillgängliga på NASA:s hemsida.

Så här skriver man: “Multiple studies published in peer-reviewed scientific journals show that 97 percent or more of actively publishing climate scientists agree: Climate-warming trends over the past century are very likely due to human activities.

Det är i stort sett vad FN:s klimatpanel har sagt: Människan har med stor sannolikhet orsakat minst 50% av den globala uppvärmningen sedan 1950.

Däremot sägs ingenting alls i de studier NASA refererar till om att klimatförändringarna skulle vara farliga eller utgöra ett hot. Så på den punkten har Obama inte alls stöd av 97% av forskarna.

NASA anger – i juli 2016 – fyra källor till detta påstående, här redovisade i kronologisk ordning. Observera att det inte handlar om forskning i NASA:s regi, som man kunde tro:

  1. N. Oreskes, (historiker), “Beyond the Ivory Tower: The Scientific Consensus on Climate Change,” Science Vol. 306 no. 5702, p. 1686 (3 December 2004); DOI: 10.1126/science.1103618. (I själva verket publicerad som en kolumn, inte en vetenskapligt granskad artikel).
  2. P. T. Doran & M. K. Zimmerman, [collegeuppsats], ”Examining the Scientific Consensus on Climate Change,” Eos Transactions American Geophysical Union Vol. 90 Issue 3 (2009), 22; DOI: 10.1029/2009EO030002.
  3. W. R. L. Anderegg, [collegeuppsats], “Expert Credibility in Climate Change,” Proceedings of the National Academy of Sciences Vol. 107 No. 27, 12107-12109 (21 June 2010); DOI: 10.1073/pnas.1003187107.
  4. J. Cook, et al, ”Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature,” Environmental Research Letters Vol. 8 No. 2, (June 2013); DOI:10.1088/1748-9326/8/2/024024

Det är dock ganska lätt att konstatera att ingen av dessa uppsatser visar vad NASA påstår att de visar, och som alla tror. Bortsett ifrån att de är fyllda med metodologiska brister och faktiskt inte räknar forskare, utan publicerade vetenskapliga artiklar (eller rättare sagt artiklarnas sammanfattningar, ”Abstracts”), så är slutsatserna helt triviala. Det är inte ett dugg förvånande om nästan alla seriösa forskare skulle vara överens om att:

  • koldioxid är en växthusgas, som åtminstone i någon mån bidrar till att värma jordens atmosfär,
  • koldioxidhalten ökat i atmosfären de senaste 150 åren och att ökningen accelererar, till någon del beroende på förbränning av fossila bränslen
  • jordens medeltemperatur har stigit de senaste 150 åren (oklart hur mycket), samt att
  • denna temperaturökning till någon del beror på att koldioxidhalten ökat.

Allt detta är nämligen grundläggande fysik. Koldioxid är en växthusgas, och om människan tillför en växthusgas till atmosfären, så bidrar det till uppvärmning. Frågan är hur mycket, dvs om människan är en betydande eller helt marginell orsak till att jorden blivit varmare. Den frågan ställs inte i någon av dessa studier.

Inte heller visar de att forskarna är överens om hur mycket jorden värmts upp eller att uppvärmningen skulle vara ett problem, än mindre att det skulle vara en katastrof.

Så här kan man illustrera resultatet av den mest omfattande och citerade studien (Cook et al, 2013), som hävdar att det råder hela 98% konsensus i klimatfrågan.

Cook et alAv de 11.944 undersökta sammanfattningarna (”abstracts”) av vetenskapliga artiklar bedömdes hela två tredjedelar som neutrala i frågan. De 98% man hänvisar till avser med andra ord andelen av den återstående tredjedelen, alltså 3.974 Abstracts. Men de flesta av dessa accepterar bara global uppvärmning som en given förutsättning för sin forskning (”implicitly endorses”) utan att självständigt undersöka eller uttryckligen ta ställning – exempelvis artiklar som undersöker hur en viss djurart kommer att påverkas av stigande temperaturer. Och 922 artiklar som uttryckligen stödjer hypotesen att människan bidrar till global uppvärmning tar inte ställning till hur stort detta bidrag är.

Bara 64, alltså 0,5% av de 11.944 artiklarna (eller 1,6% av de 3.974 som hade med saken att göra) stödjer uttryckligen den uppfattning som alla tror att det råder konsensus om bland klimatforskarna, dvs att människan är huvudorsak till den globala uppvärmningen.

Att människan i åtminstone någon utsträckning påverkar klimatet med sina utsläpp av växthusgaser kan i princip alla skeptiker också hålla med om. Det är inte det frågan om klimathotet handlar om.

Några korta kommentarer om de andra tre källorna:

Naomi Oreskes är historiker vid University of California i San Diego. Till att börja med bör noteras att hennes undersökning, även om den publicerades i en vetenskaplig tidskrift, egentligen inte är vetenskapligt granskad på det sätt som menas med “peer-reviewed”, utan en kort “op-ed”. Oreskes text bygger på en sökning på frasen ”Global Climate Change”, och är begränsad till de vetenskapliga artiklarnas sammanfattningar (”Abstracts”). Även här handlar det alltså inte om antalet forskare, utan antalet artiklar. Oreskes slutsats är att 97% av de undersökta artiklarna stödjer hypotesen att människan orsakar klimatförändringarna. En svaghet i hennes undersökning är dock att den inte är begränsad specifikt till klimatforskare, utan även inkluderar alla vetenskapliga artiklar som enbart hänvisar till klimatförändringarna som en förutsättning för studier inom helt andra områden som exempelvis studier av djurarters utbredning och livsvillkor. Inte heller Oreskes tar hänsyn till den helt avgörande frågan om i vilken utsträckning människan antas orsaka klimatförändringarna.

De två övriga källorna som NASA hänvisar till är skrivna av collegestudenter.

Maggie Kendall Zimmermann skrev en uppsats baserad på en gallup bestående av två frågor till ett stort antal forskare, av vilka dock endast 79 (5%) var klimatforskare och fick ingå i det slutliga urvalet. De två frågorna som ställdes var:

1. Har temperaturen stigit?

2. Bidrar mänsklig aktivitet signifikant.

Av de 79 forskarna svarade 98% ja på båda frågorna. När det gäller den första frågan är det knappast förvånande, eftersom alla seriösa forskare, även skeptiker, är eniga om att jordens medeltemperatur har stigit de senaste 150 åren.

Den andra frågan innehåller en oklarhet, eftersom ordet ”signifikant” kan betyda olika saker i vardagligt språkbruk och i en vetenskaplig kontext. Som statistiskt begrepp betyder ”signifikant” att exempelvis ett samband mellan två företeelser är ”urskiljbart”. Det betyder alltså inte att sambandet nödvändigtvis är starkt – det kan handla om ett mycket svagt samband, som ändå är statistiskt signifikant. Människans bidrag till temperaturökningen kan med andra ord vara mycket litet, men ändå signifikant. I vardagligt språkbruk tolkas däremot ”signifikant” gärna synonymt med ”betydande” eller till och med ”avgörande”. Men man kan inte självklart utgå ifrån att det är så Zimmermanns uppsats ska tolkas.

William R. Love Anderegg valde ut de 50 forskare som hade publicerat flest artiklar (i genomsnitt 408) med hjälp av ett verktyg som heter Google Scholar, och konstaterade att 97% av dem bekräftar den ståndpunkt som FN:s klimatpanel står för, dvs att människan är huvudorsak till de klimatförändringar som skett sedan 1950. Men antalet publicerade artiklar är normalt inte ett självklart bevis för kvalitet, och att stå med på en artikel betyder inte nödvändigtvis att man medverkat till den. Verktyget Google Scholar innehåller heller inte bara vetenskapligt granskade artiklar, och omfattar dessutom inte all forskning. Även i detta fall undersöktes endast artiklarnas sammanfattningar. Att en artikel accepterar FN:s ståndpunkt betyder, slutligen, inte heller nödvändigtvis att författaren har expertis att självständigt bedöma vare sig omfattningen eller orsakerna till att klimatet ändras, utan i många fall bara att det är artikelns utgångspunkt.

En femte studie, Cook et al 2016 (samma Cook som 2013), är numera tillagd bland källorna på NASA-GISS hemsida, och påstås visa att det råder 90–100% konsensus i klimatfrågan. Det är en ”metastudie av metastudier”, som sammanfattar 14 olika studier av graden av konsensus i klimatfrågan. I underlaget ingår även de fyra studier jag redovisat ovan, vilket naturligtvis gör slutsatserna även i denna studie lika tveksamma.

Att NASA presenterar dessa bristfälliga och intetsägande undersökningar som stöd för att ”97 percent or more of actively publishing climate scientists agree: Climate-warming trends over the past century are very likely due to human activities” är ganska uppseendeväckande. Lika oroande är det att nästan alla accepterar detta som en sanning utan att kontrollera fakta.

Andra undersökningar ger en helt annorlunda bild, t.ex. Legates et al 2013, eller Strengers et al 2015 (nedan), som är baserade på omfattande frågeformulär besvarade av forskare med kompetens inom områden som har relevans för själva kärnfrågan om orsakerna till klimatförändringar:

Noconsensus

Min poäng är dock inte att argumentera om hur många av världens forskare som tycker det ena eller andra om klimathotet. Det är det nämligen ingen som vet.

Det som verkligen är anmärkningsvärt är att så många människor, journalister, politiker och forskare helt okritiskt accepterat att 97% av alla forskare är överens om vad NASA och FN:s klimatpanel påstår utan att granska källorna. Och, framför allt, att NASA presenterar ett så undermåligt, och i själva verket obefintligt, stöd för det man påstår.

Det är svårt att tro att NASA medvetet skulle vilseleda världen. Men är det inte ännu svårare att tro att det handlar om ett oavsiktligt misstag eller ren inkompetens?.

Men de tusentals forskarna i FN:s klimatpanel då? De sammanställer ju all aktuell forskning och kommer överens om vad som är sant!

Jag ska undersöka den saken också (kapitel 6 och 7). Men först behöver vi titta närmare på vad hypotesen om global uppvärmning på grund av en accelererande växthuseffekt innebär och om det finns några direkta bevis för den.