Manipulation av satellitdata

Början av juli 2017

Att de officiella temperaturkurvorna från NOAA och NASA-GISS är baserade på opålitliga, svårtolkade och kraftigt manipulerade data från väderstationer på marken visar jag i boken (kapitel 11).

De har stämt mycket dåligt med mer pålitliga data från väderballonger och framför allt satelliter, men märkligt nog bättre med förutsägelserna från FN:s klimatmodeller.

Två forskargrupper har varit de viktigaste källorna till satellitdata gällande jordens medeltemperatur: Remote Sensing System (RSS) och University of Alabama, Huntsville (UAH). De har stämt bra överens hittills, men nu har RSS gjort kraftiga justeringar i sina data.

Tillagt i kapitel 11 av Bloggboken:

Våren 2017 meddelade forskarna vid RSS att man justerat sina data, så att de ligger mer i linje med de markbaserade väderstationerna. Förklaringen skulle vara att man korrigerat för att satelliter drivit ur sin bana. Det är i sig ingen orimlig förklaring – den typen av justeringar måste man göra, och det gäller även UAH. Det som framstår som mindre rimligt är storleken på de justeringar man gjort, och att man av någon anledning ansett sig ha skäl att sänka temperaturer man uppmätt före 1998, men höja temperaturer man uppmätt efter 1998 – i princip på samma sätt som NOAA har gjort med sina data från markbaserade väderstationer.

Resultatet har blivit att den tidigare ganska måttliga uppvärmning RSS dokumenterat nu har blivit brantare, och mer i linje med de markbaserade mätningarna, och med FN:s prognoser.

Så här såg temperaturkurvan från RSS ut tidigare under 2017:

RSS

Och så här har man justerat sina egna data retroaktivt:

RSS-manipulation

Den grå linjen representerar den tidigare versionen, den röda den nya. Sänkningarna före 1998 är förhållande vis små, medan höjningarna efter 1998 är desto kraftigare, men totalt sett. Från 1998 ser nu temperaturen ut att ha ökat med 0,24 grader C istället för 0,1.

Det är svårt att undvika misstanken att RSS gett efter för trycket från klimatalarmisterna på NOAA, NASA-GISS och FN och börjat korrumpera sina data även de. Roy Spencer, som tillsammans med John Christy leder forskargruppen vid UAH förutsåg att det skulle ske, liksom att RSS snabbt skulle få sina nya resultat publicerade utan att få granskas av UAH-gruppen.

Men de justeringar RSS gjort har ändå inte räckt till för att i kombination med kurvorna från UAH och NCEI visa ens så mycket uppvärmning som i FN:s lägsta prognoser. FN:s centrala prognos ligger fortfarande 0,3 grader C högre med +2,78 grader C per århundrade, jämfört med 1,66 grader per århundrade:

0,30 overpredicion

Den mest pålitliga prognosen, från UAH, ligger dock på bara +1 grad C per århundrade baserat på hur temperaturen ökat under perioden 1979-2017 (mars) och givet att trenden fortsätter, och inte vänder nedåt framöver:

UAH 1 grad per århundrade

Och i tropikerna är skillnaden mellan FN:s modeller och observationer från både satelliter (inklusive senaste RSS-data), radiosonder och sammanställningar baserade på alla tillgängliga data (”reanalyses”). Observera att de höga observerade temperaturerna i slutet av kurvan beror på väderfenomenet El Nino, som inte har något med global uppvärmning att göra:

Modeller kontra satelliter, radiosonder och reanalyses i tropikerna

Men när RSS börjat manipulera sina data precis som NOAA så är det väl bara en tidsfråga innan deras satelliter stämmer överens perfekt med deras kurva, och därmed med FN:s klimatmodeller.

%d bloggare gillar detta: