Kategori: Uncategorized

 • Klimathotet.com flyttar till klimatforum.com

  Innehållet på denna sida har flyttats till Klimatforum.com.

 • Köp Klimatboken

  Min bok Borde man oroa sig för KLIMATHOTET? ges ut av Elsa Widdings förlag. Beställ här! Innehållsförteckning: 1. Pågår det oroande klimatförändringar? 1.1 Är smältande isar ett tecken på en hotande katastrof? 1.2 Hotas isbjörnarna av minskande havsis? 1.3 Riskerar Golfströmmen att stanna? 1.4 Kan global uppvärmning orsaka kalla vintrar? 1.5 Har vädret blivit mer…

 • Klimathotet.com – senast uppdaterad: december 2019

  Efter att nu ha samlat, redigerat, uppdaterat, förbättrat och kompletterat mitt material kring klimatfrågan till en bok inser jag att jag inte kommer att ha möjlighet att fortsätta att uppdatera http://www.klimathotet.com. Allt material kommer inte heller att kunna vara tillgängligt på samma sätt som tidigare. Det kostar att ge ut en bok, och jag hoppas…

 • Idag lämnar jag min bok till tryckeriet

  Den här ”bloggen” är ju egentligen en webbaserad bok, så jag skriver normalt inte några nya inlägg. Men nu är det dags! Jag har skrivit klart min (riktiga) bok Borde man oroa sig för KLIMATHOTET, och lämnar den idag till tryckeriet. Det är en uppdaterad och ordentligt redigerad version, som jag hoppas ska bli en…

 • Följ mig på www.klimatforum.com

  Observera att jag sällan eller aldrig skriver nya inlägg på den här bloggen, eftersom den är tänkt som en bok. Nya artiklar och aktuella kommentarer, som man gärna får kommentera, komplettera och kritisera, lägger jag upp på http://www.klimatforum.com.

 • 1. Vad är 97% av världens klimatforskare överens om?

  Det sägs att 97% av världens forskare är överens om att det pågår en allvarlig klimatförändring som hotar livet på jorden. Och att det är människan som orsakat detta klimathot genom att släppa ut koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. Men hur vet man att det är just 97%, och att det är precis detta…

 • 2. Handlar klimathotet bara om grundläggande fysik?

  Växthuseffekten upptäcktes redan på 1800-talet (Fourier 1824) och kan lätt bevisas med enkla laboratorieförsök. Gaser som koldioxid och metan, men framför allt vattenånga, som står för 95% av växthuseffekten, hindrar värmestrålning i vissa våglängder från jordytan att reflekteras ut i rymden. Koldioxidhalten i atmosfären mäts dock bara i miljondelar, cirka 0,04%. Hur kan den ha…

 • 3. Finns det en ”hot-spot” i troposfären?

  Om uppvärmningen av jorden beror på en förstärkt växthuseffekt skulle atmosfären över tropikerna värmas mer och snabbare än marken och bilda en s.k. ”hot-spot”. Den kan man i så fall observera med hjälp av väderballonger.

 • 4. Har atmosfären blivit fuktigare?

  Luftfuktighet står för 95% av växthuseffekten. Klimathotet bygger på hypotesen att den blygsamma uppvärmningen från koldioxid leder till mer avdunstning av vatten till atmosfären. Det kan man i så fall mäta som en ökad luftfuktighet. Vad säger officiella data om den saken?

 • 5. Minskar energiutstrålningen från jorden?

  Växthuseffekten innebär att en viss andel av solstrålningen hålls kvar av växthusgaser i atmosfären istället för att strålas ut i rymden. Sådana förändringar i jordens strålningsbalans kan man mäta med satelliter.

 • 6. Kan FN:s klimatpanel verkligen ha helt fel?

  FN:s klimatpanel består ju av ”tusentals av världens bästa klimatforskare”, som är eniga! Kan verkligen alla dessa experter ha fel?

 • 7. Kan man lita på FN:s klimatmodeller?

  FN:s klimatmodeller är grunden för alla förutsägelser om hot och katastrofer till följd av en accelererande global uppvärmning. Det ger stora rubriker, men är helt beroende av de antaganden och gissningar om klimatets känslighet för växthusgaser man bygger in i datormodellerna.

 • 8. Vilken roll har koldioxid haft genom jordens historia?

  För att avgöra vilken beräkning av klimatets känslighet för växthusgaser som ligger närmast sanningen kan man studera hur klimatet faktiskt har påverkats av koldioxidhalt och andra faktorer genom tiderna. Både temperatur och koldioxidhalt i atmosfären är hyggligt kända långt tillbaka i tiden, så att man kan studera hur de korrelerar med varandra.​ Hur starkt är…

 • 9. Är koldioxidhalten en orsak eller en effekt?

  Under tidsperioden 400 000 år kan man tydligt se att det finns en samvariation mellan koldioxidhalt och temperatur. Al Gores diagram från ”An Inconvenient Truth”, boken och filmen som gav honom både en Oscar och Nobels Fredspris, visar data från iskärnor borrade i Antarktis. Men sambandet är inte så självklart som det verkar.

 • 10. Är det extremt varmt numera?

  Vi hör ständigt om att den senaste månaden var den varmaste hittills. Med det betyder egentligen bara att ”sedan man började använda termometrar i mitten av 1800-talet, när den 500 år långa Lilla Istiden började tina upp”.

 • 11. Hur mycket varmare har jorden blivit sedan 1800-talet?

  Hur kan temperaturkurvorna för 1900-talet skilja sig så kraftigt från varandra? Det finns många svagheter med den mätteknik som NOAA och NASA bygger sina kurvor på, dvs termometrar vid väderstationer på marken (och i viss mån fartyg).

 • 12. Är det en myt att ”alla” trodde på Global Cooling på 1970-talet?

  På 1970-talet rådde stor enighet bland klimatforskarna att den globala medeltemperaturen hade sjunkit ända sedan 1940. Men historien har sedan dess skrivits om av NOAA och NASA-GISS. Avkylningen har förvandlats till en platå med oförändrad temperatur. Och man påstår att det är en myt att det var särskilt många forskare som trodde på global avkylning…

 • 13. Accelererar uppvärmningen?

  FN:s klimatpanel har publicerat en graf som de påstår visar att uppvärmningen under 1900-talet har accelererat. Men den bygger på en missledande användning av trendlinjer. Med samma metod kan man lika gärna visa att uppvärmningen stannat av. Frågan är hur det ser ut om man lägger in korrekta trendlinjer.

 • 14. Blir stormarna fler och starkare?

  Tvärtemot vad många tror förutspår inte FN:s klimatpanel att stigande temperaturer leder till fler stormar, men däremot att de ska bli intensivare. Det finns statistik sedan början av 1970-talet. Visar den några tecken på accelererande global uppvärmning?

 • 15. Varför smälter glaciärerna?

  Ja – glaciärer smälter, periodvis. Och periodvis växer de. Helt enkelt för att det periodvis är varmare och periodvis kallare, både med kortare intervall på några år och i trender över flera decennier, till exempel den grönländska inlandsisen:

 • 16. Är smältande isar tecken på en hotande katastrof?

  En av de viktigaste symbolerna för klimathotet är att de arktiska polarisarna smälter. Ända sedan 80-talet har det varnats för att Arktis är på väg att bli isfritt – om 20 år, om 10 år, nästa år, eller 2050. Det är ingen tvekan om att den arktiska havsisens utbredning minskat sedan 1979. Men betyder det…

 • 17. Kan global uppvärmning orsaka kalla vintrar?

  I december 2016 rapporterades det i svenska medier att det rådde värmebölja i Arktis, och Johan Rockström uttryckte ”chock”. Nyheten spreds i alla medier, och alla som läste och lyssnade måste ha fått intrycket att läget verkligen var katastrofalt. Men SvD (26/12 2016) gav ändå en vink om sanningen i sin rubrik: ”Värmebölja på Nordpolen…

 • 18. Är isbjörnarna hotade?

  Isbjörnarna är förmodligen den starkaste symbolen för den globala uppvärmningen, och klimathotet mot livet på jorden. Jag gissar att de flesta tror att de är på väg att drunkna och svälta ihjäl på grund av att havsisarna i Arktis smälter bort. Men isbjörnarna mår bra, bättre än på länge.

 • 19. Riskerar Golfströmmen att stanna?

  Det har sagts att smältvatten från Grönland skulle kunna stoppa Golfströmmen, och därmed ge norra Europa ett kallare klimat, kanske till och med en ny ”liten istid”. Golfströmmens nordliga gren drivs ju bland annat av ytvattnets salthalt, som skulle spädas ut om sötvattnet från Grönlands glaciärer hamnade i havet.

 • 20. Varför blir haven varmare?

  Under perioden 2004-2017 har FN:s klimatmodeller för havstemperaturen slagit helt fel. Och det finns flera frågetecken kring den officiella versionen för 1900-talet från NASA-GISS.

 • 21. Hotar stigande hav att dränka världens kuster?

  Under 1900-talet har havsytan i genomsnitt höjts med cirka 1,4 millimeter per år. Det beror inte så mycket på att glaciärer smälter, som på att haven långsamt har blivit varmare de senaste 150 åren efter den Lilla Istiden, vilket gjort att vattnet har expanderat. Officiellt har dock höjningen av havsnivån accelererat, framför allt efter 1993,…

 • 22. Håller korallöarna på att dränkas?

  Liksom isbjörnarna har de låga söderhavsatollerna, exempelvis Tuvalu och Kiribati, blivit till symboler för klimathotet. Höjningen av havsytan sägs vara på väg att dränka dessa låga öar. Historiskt finns det en väldigt bra förklaring till att dessa öar ligger precis i nivå med havsytan, och ändå har klarat sig bra trots stora förändringar av havsnivån…

 • 23. Har extrem nederbörd blivit vanligare?

  En kraftig global uppvärmning kan leda till fler och längre torrperioder, men också ökad nederbörd som leder till översvämningar och erosion. Olika regioner är sårbara på olika sätt – där det är torrt blir det torrare, där det är blött, blir det blötare. Kan några sådana tendenser observeras?

 • 24. Hotas havens skaldjur av försurning?

  En av de mest oroande konsekvenserna av de ökande halterna av koldioxid i atmosfären, är att havsvattnet ”försuras”, vilket antas påverka det marina livet, framför allt skaldjur och koraller, negativt, eftersom de är beroende av kalcifiering, som skulle kunna hämmas av ett sjunkande pH-värde. Men det är inte alls självklart. Sjunker världshavens pH? Hur illa…

 • 25. Varför bleks koraller?

  Varken de förändringar av havens nivå eller pH-värde utgör som vi sett något allvarligt hot mot världens korallrev. Men hur är det med temperatur? Är varmare hav ett hot mot världens korallrev?

 • 26. Kan jorden drabbas av en ”skenande växthuseffekt som på Venus”?

  Vetenskapliga ”kändisar” som brittiske Brian Cox och amerikanske Bill Nye (”the science guy”) har gjort fantastiska insatser för att popularisera modern forskning och försvara vetenskapen mot irrationalitet. När de tar den ”skenande växthuseffekten” på Venus, som är 462 grader varm vid markytan, som bevis för farorna med koldioxid och som varnande exempel för oss på…

 • 27. Borde man oroa sig för metanbomben i Arktis?

  Metan sägs vara en mycket kraftfullare växthusgas än koldioxid, som plötsligt skulle kunna frigöras från den sibiriska tundran och depåer i världshaven.

 • 28. Vilka faktorer styr klimatet?

  Det finns många olika faktorer som påverkar klimatet, men enligt den officiella berättelsen är det den stigande halten av växthusgaser, främst koldioxid, i atmosfären till följd av människans industriella aktiviteter som är den viktigaste förklaringen till att det pågår en accelererande global uppvärmning som är på väg att bli katastrofal. Men det håller inte. Vad…

 • 29. Hur påverkas växtligheten av mer koldioxid?

  När koldioxid beskrivs som en luftförorening kan det vara värt att påminna sig om att denna gas har samma betydelse för växtlivet som syre har för alla djur som andas. Det är en fantastisk symbios som håller oss vid liv, där växter producerar det syre vi behöver, och vi producerar den koldioxid de behöver.

 • 30. Vilka fördelar har fossila bränslen?

  Fossila bränslen är liktydigt med rent vatten, värme när det är kallt, svalka när det är varmt, hus som skyddar mot vädrets makter, elektrisk spis, kylskåp, tvättmaskin, gödning, mediciner, transporter, arbete, hälsovård, utbildning och, inte minst, ljus. Dessutom har den billiga, pålitliga och lättillgängliga energin från fossila bränslen gjort det möjligt för oss att bygga…

 • 31. Är klimathotet en ”konspiration”?

  Men är det verkligen möjligt att tänka sig att klimathotet bara är en konspiration? Med så många människor inblandade…? Någon borde ha trätt fram och avslöjat den? Hmm… Eller är det de som kallas ”vetenskapsförnekare” och förlorar sina forskningspengar?

 • 32. Är inte skeptikerna köpta av oljebolagen?

  Den dominerande berättelsen om klimatskeptikerna är att de är betalda av fossilbränsleindustrin för att göra allt för att så tvivel om klimathotet. Man drar gärna paralleller till 50-talet, då tobaksindustrin anställde forskare som skulle fokusera på att lyfta fram positiva effekter med rökning och angripa svagheterna i hypotesen om ett samband mellan rökning och cancer.…

 • 33. Varför är klimathotet så allvarligt?

  Man hör ibland uppfattningen att det väl ändå inte kan skada att vi ställer om till förnyelsebar energi. Det är väl en billig och bra försäkring om det trots allt skulle visa sig att en klimatkatastrof är på väg, oavsett om den är orsakad av oss eller inte?

 • Min slutsats

  Är det växthusgaser som styrt klimatet de senaste decennierna, eller helt naturliga processer som människan inte kan påverka nämnvärt? Människor har alltid klämtat i larmklockorna i tron att undergången är nära. I perioder av sjunkande temperaturer oroar man sig för en ny istid. I perioder av stigande temperaturer sprids skräcken för att jorden ska brinna…