2019-02-19 Vetenskapens fantasifulla värld

Den svenska televisionens magasin Vetenskapens värld sände nyligen två fantasifulla program under rubriken Världen i växthuset.

Huvudtesen är att människan genom utsläpp av koldioxid från fossila bränslen orsakar global uppvärmning på grund av den därmed ökande växthuseffekten, att den moderna klimatvetenskapen kan bevisa detta och vet precis hur det fungerar.

För att förhindra en klimatkatastrof måste vi inte bara sluta använda fossila bränslen, utan vidta åtgärder för att reducera halten av koldioxid i atmosfären ner till förindustriell nivå.

Argumenten är följande:

 1. Koldioxid är en växthusgas
 2. Koldioxidhalten har ökat
 3. En stor del av denna ökning beror på människans utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen
 4. Halten av koldioxid i atmosfären har varit oförändrat låg i 800 000 år innan människan började förbränna fossila bränslen.
 5. Det har blivit varmare både i atmosfären och i haven
 6. Klimatmodellerna fungerar väldigt bra, eftersom forskarna numera förstår precis hur klimatet fungerar.
 7. Den globala uppvärmningen har redan börjat ge katastrofala effekter i form av extremt väder med stormar, översvämningar, längre och strängare torrperioder, fler skogsbränder, hårdare snöstormar, smältande isar, stigande havsvattenstånd och koralldöd.

6 och 7 kan på goda grunder ifrågasättas som falska eller missledande. De första fem argumenten är dock visserligen helt sanna, men räcker inte på långa vägar för att bevisa slutsatsen, eftersom de saknar precision och undanhåller bland annat följande avgörande fakta:

 1. Att växthuseffekten från koldioxid decelererar logaritmiskt, och därför i sig själv varken kan förklara den moderna uppvärmningen eller orsaka de katastrofscenarier som klimatmodellerna förutsäger.
 2. Att koldioxid bara absorberar infraröd strålning inom vissa delar av spektrum som delvis överlappas av atmosfäriskt vatten och dessutom i stort sett är mättade.
 3. Att klimatets känslighet för stigande koldioxidhalt i atmosfären är en komplicerad och kontroversiell fråga med osäkra svar som skiljer sig starkt åt, och som handlar om feedback-effekter.
 4. Att det finns mycket som talar emot att den moderna uppvärmningen beror på växthuseffekten och att hypotesens förutsägelser inte har kunnat observeras, till exempel den så kallade hot-spoten i troposfären över tropikerna.
 5. Att extrema väderfenomen inte ökat. Antalet orkaner varierar över decennierna men utan vare sig ökande eller minskande trend.
 6. Att global uppvärmning faktiskt inte heller medför mer extremt väder, utan mindre.
 7. Att det är temperaturen som under 800 000 år styrt koldioxidhalten, inte tvärtom.
 8. Att koldioxidhalten under istiderna bara steg med 100 ppm.
 9. Att den globala medeltemperaturen inte stigit sedan 2002 enligt satelliter och väderballonger.
 10. Att infraröd strålning inte värmer, utan kyler haven
 11. Att koldioxid är för växter vad syre är för människor, att halten i förindustriell tid låg farligt nära gränsen för vad växter klarar och att den ökande koldioxidhalten har gjort jorden grönare.
 12. Att det finns kvalificerade klimatforskare som på vetenskaplig grund helt underkänner allt som påstås i programmen.

Man förtiger helt att det finns osäkerhet, bristande kunskap, kritiska invändningar, alternativa teorier och en intensiv debatt om betydelsen av naturliga drivkrafter.

Självklart ifrågasätter man över huvud taget inte hur mycket den globala medeltemperaturen stigit eller vilka komplikationer det innebär att mäta den. Och givetvis kommer inga skeptiker till tals. Allt presenteras som ett gediget vetenskapligt konsensus, eftersom man inte ens kommit på tanken att undersöka påståendet att 97-99,9% av alla klimatforskare är överens.

Jag har listat de 40 mest felaktiga, tvivelaktiga eller vilseledande av programseriens påståenden som på goda grunder kan ifrågasättas, antingen direkt eller för det påstådda sambandet med växthuseffekten. Vill du veta mer finns fördjupade svar och resonemang här på klimathotet.com (se menyn).

 1. Vi förstår hur planeten Jorden fungerar och kan förklara vad det är som händer. Knappast.
 2. Vädret har blivit alltmer dramatiskt och det är bevisat att det beror på växthuseffekten. Varken eller.
 3. Människor är skeptiska eftersom de inte litar på statsmakten och för att de lever i sin egen lokala bubbla. Fakta och kritiskt tänkande, snarare kanske. Det som de ansvariga på SvT saknar.
 4. Sju av de 10 varmaste uppmätta åren i historien har inträffat det senaste årtiondet. Sedan den lilla istiden kanske, men definitivt inte ”i historien”. Vi lever i en kort fas av milt klimat den kallaste perioden sedan istiden för 10 000 år sedan, och den kallaste perioden på 50 miljoner år. Vi lever i ett tillfälligt avbrott i en flera miljoner år lång istid. 
 5. Skogsbränderna blir fler och fler. Inte i USA i alla fall, om man räknar hela 1900-talet, inte ens i Kalifornien.. Kurvor med uppåtgående trend har sin startpunkt runt 1960 eller senare.
 6. Ovädren blir häftigare. Kanske lite i norra Atlanten, men inte globalt. det påstår inte ens FN:s klimatpanel.
 7. Isen i Arktis smälter snabbt. Inte de senaste 10 åren. Men den smälte lika mycket på 1930-talet, så det är en klimatcykel, som verkar vända nu.
 8. Vi ser extrema översvämningar med förbluffande frekvens. Antalet rapporterade översvämningar har ökat, men varken antalet påverkade och döda och inte heller de ekonomiska skadorna.
 9. Längden och intensiteten på värmeböljor har ökat dramatiskt. Inte sant, både omfattningen och intensiteten av torrperioder har minskat.
 10. Havsnivån stiger. Ledtråd
 11. Det finns 26 500 oberoende beviskedjor för att jorden värms upp. Javisst, men hur mycket? Och varför inte nämna bevisen för att mänskligheten under denna tid av fossila bränslen och uppvärmning har blomstrat som aldrig förr, välståndet ökat, fattigdomen minskat, livslängden ökat, barnadödligheten minskat, världshälsan förbättrats, utbildningsnivån höjts och livet blivit tryggare mot värme, kyla och naturkatastrofer och både bekvämare och intressantare liv, tack vare billig och pålitlig energi i överflöd, trots ”peak oil”. För att inte tala om att jorden grönskar och öknarna minskar på grund av den ökade koldioxidhalten. Och att vi övervunnit smogen och det sura regnet/skogsdöden som skulle ta död på planeten en gång i tiden.
 12. Den moderna uppvärmningen kan inte förklaras naturligt, eftersom Milankovich-cyklerna tar tusentals år och har fel fas nu, och vulkaner inte räcker som förklaring. Kanske det, men det är väl inte de enda alternativen. Man kunde även ha nämnt olika solcykler, variationer i solintensiteten, till exempel i kombination med kosmisk strålning, molnbildning, havsströmmarnas cykler, månens och planeternas perioder. Det skulle också ha varit på sin plats att konstatera att det finns oenighet om vilka drivkrafter som är avgörande, och framför allt kring alla kända och okända feedbackeffekter.
 13. Det är bevisat att en stor del av ökningen av koldioxidhalten kommer från förbränning av fossila bränslen. Jo, det är ju sant, men bevisar inte att människan därför orsakar global uppvärmning. Påståendet ger ett vilseledande intryck.
 14. Iskärnorna från Antarktis och analyser av snäckskal och bottensediment visar att när koldioxidhalten ökar så stiger temperaturen. Nej, tvärtom.
 15. Koldioxidhalten är exceptionellt hög nu jämfört med de senaste 800 000 åren. Ja, men inte jämfört med årmiljonerna innan då nu levande växter och djur utvecklats.
 16. Vatten som stiger till ytan från havsdjupen suger åt sig värme från atmosfären som en svamp. Havsvatten värms långsamt på grund av dess höga värmekapacitet. Uppvällningen av djuphavsvatten i Södra Ishavet bidrar, tillsammans med den antarktiska cirkumpolära havsströmmen, till att hålla vattnen kalla. Men luften är dessutom normalt kallare än vattnet, så det är som vanligt, att det snarare är havet som värmer atmosfären genom avdunstning, som följaktligen gör havet kallare.
 17. På 30 år har havsvattnet blivit 1/3 varmare. Här får man även intrycket att man vet detta tack vare det moderna Argo-systemet, men det har bara funnits sedan 2003. Innan dess hade man dålig koll, och vattnets temperatur mättes sporadiskt och med otillförlitliga metoder. Men visst, haven har blivit varmare i med genomsnitt 0,05°C sedan dess på grund av att den globala medeltemperaturen stigit. Inte lika mycket överallt dock, och Norra Atlanten har blivit kallare (vilket inte beror på att Golfströmmen saktat ner).
 18. 93% av den globala uppvärmningen har sugits upp av haven. Haven värms inte av växthuseffekten. Infraröd strålning har inte energi för att tränga ner under det mikroskopiska avdunstningsskiktet.
 19. Förra gången jorden var lika varm som idag var havsnivån 6-9 meter högre. Frågan är hur mycket varmare har jorden blivit sedan 1880. Jämförelsen haltar antagligen.
 20. Havsnivåhöjningen beror delvis på att vatten expanderar när det blir varmare. Det stämmer, men det påverkar inte havsvattenståndet vid kusterna.
 21. Havsnivåhöjningen märks redan nu på Marshall-öarna. Ledtråd
 22. 2017 var den kostsammaste orkansäsongen hittills i USA. Det kan hända, men långt ifrån den värsta. Dessförinnan hade det dessuom varit 12 års ”orkantorka”.
 23. Skogsbränder i västra USA har fyrdubblats sedan 1980-talet. Och innan dess? Mycket värre.
 24. Jakobshavns glaciär på Grönland krymper, och avsmältningen har ökat. Världens glaciärer har minskat sedan 1700-talet, men växer och krymper med klimatcyklerna.
 25. Glaciärer på Grönland kalvar mer vid kusten på grund av varmt vatten från Golfströmmen. Norra ishavet har blivit kallare (inte på grund av att Golfströmmen avstannat) och ökad kalvning beror antagligen på att glaciärerna växer på grund av ökat snöfall och blir tyngre.
 26. Om isen på Grönland försvinner blir det sju meters havshöjning. Det kommer inte att ske snart, men isen smälter. Varför då nämna detta skräckscenario? Isen minskade lika mycket på 1930-talet, växte till 1970-talet och har nu minskat i några decennier igen. Att isen smälter betyder inte katastrof.
 27. Om all is på Antarktis smälter så stiger havet med 60 meter, vilket skulle innebära katastrof. Hur sannolikt är det? bara skräckpropaganda. Antarktis har vuxit under 1900-talet, men genomgår också perioder av både minskning och ökning när klimatcyklerna växlar. 
 28. Särskilt den västra delen av Antarktis smälter fortare än någon kunnat ana. Inget om vulkanerna på havsbottnen.
 29. Om stora delar av västra Antarktis bryts av kan havet stiga med 2,5 meter till år 2100. Om, ja… Isen i västra Antarktis har varit instabil i tusentals år.
 30. Det är mycket vi inte känner till om klimatet, men vi vet att klimatmodellerna är bra, eftersom de kontrolleras mot historiska data. Att kalibrera en klimatmodell med faktorer som det råder osäkerhet är ingen konst. Men det avgörande är ju att de kan förutsäga framtiden, vilket inte har gått så bra. Det är heller inga småsaker ”vi inte känner till”, bland annat molnbildning.
 31. Smältningen av glaciäris har ökat. Ja, sedan 1980. Innan dess växte glaciärerna sedan de krympte på 1930-talet. Grönland har temperaturen sjunkit sedan 2006, och i Antarktis har den varit i princip oförändrad i decennier.
 32. Det finns bara tre alternativ: Att göra inget och lida, att anpassa oss och begränsa skadorna. Alternativ fyra: lägg ner alarmismen och använd de billigaste och pålitligaste energiformerna för att göra våra samhällen så säkra som möjligt mot klimatförändringar. Klimatrelaterade dödsfall har minskat med 98% under 1900-talet, men klimatet kommer alltid att ändras och alltid vara farligt. Om det blir en ny liten istid har vi ingen större glädje av sol- och vindkraft.
 33. Varmare vatten dödar koraller och 50% av världens korallrev har dött de senaste 30-40 åren. Koraller skadas och dör av olika orsaker, och utsätts för många hot nu för tiden. De är överlag inte särskilt känsliga för värme, men däremot starkt solljus, färskvatten, miljögifter och en rad andra faktorer.
 34. Koraller som blir belysta med ultraviolett ljus dör när vattnet blir varmare. Koraller tål inte ultraviolett ljus, så det var sannolikt det som dödade dem..
 35. Koraller som funnits i 200 miljoner år dör på bara 40 år på grund av människans koldioxidutsläpp. En organism som överlevt i 200 miljoner år har klarat både högre koldioxidhalt och temperatur.
 36. Vindkraft och solkraft är energialternativ som saknar nackdelar. Jo. De är otillförlitliga och ger bara ström när det blåser/är soligt. Dessutom förutsätter de farlig gruvdrift och stål och betong och transporter som orsakar koldioxidutsläpp (vilket inte är en nackdel på riktigt, men för klimatalarmister). Själva anläggningarna är inte heller förnybara.
 37. Nya innovationer omvandlar koldioxid till användbara produkter. Jordbruk är en sådan innovation värd att nämna, men den är knappast ny. Och naturen uppfann fotosyntesen för miljarder år sedan. Den höjda koldioxidhalten har ökat skördarna.
 38. Negativa utsläpp är en bra idé, som ännu inte är kommersiellt lönsam. Det får vi hoppas att den inte blir. Koldioxidhalterna är fortfarande på en oroande låg nivå, ur växtlighetens synvinkel. Om man inte förtigit den vetenskap som säger att koldioxid inte orsakar någon katastrof skulle det varit rimligt att nämna.
 39. Glaciärerna i Himalaya smälter. Stämmer inte generellt. FN:s klimatpanel fick på fingrarna för att man påstod det baserat på ett flygblad från WWF. En betydande orsak till att glaciärer smälter i Himalaya är att lokalbefolkningen eldar med ved.

På slutet tror jag att galningen Paul Erlich, som utan framgång förutsagt jordens undergång sedan 1960-talet och skrämt världen med den hotande katastrofen från ”befolningsexplosionen”, fick komma till tals utan närmare presentation.

Konstigt nog sa man inget om isbjörnarna. Men det är väl underförstått att de är på väg att gå under när ”isen smälter snabbt”, trots att stammen ökat från 5 000 till 30 000 mitt under brinnande global uppvärmning. Sanningen är att de inte bryr sig så mycket om sommarisen, eftersom de framför allt äter på våren, och mer om isbjörnsjakt.

 

 

%d bloggare gillar detta: